Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Górkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsgorki.pl

Data publikacji: 2011-10-05

Data aktualizacji: 2019-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2019 r. są dostępne.
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  3. Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Data sporządzenia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojnicz Katarzyna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 83 357 98 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo. Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Górkach Górki 4 08-210 Platerów

Budynek jest dwukondygnacyjny i nie posiada windy na piętro.

Do budynku prowadzą 4 wejścia po schodach.

  • Wejście A od ulicy do Samorządowego Przedszkola,
  • Wejście B główne do szkoły, od północy
  • Wejście C dodatkowe do szkoły, od wschodu. Wejście C posiada podjazd dla wózków.
  • Wejście D jest wyłącznie dla personelu na blok kuchenny.

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przy podjeździe.

Szkoła nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych o słabo widzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Sekretariat szkoły znajduje się na piętrze. Do osoby z niepełnosprawnością, która zgłosi telefonicznie lub mailem do Sekretariatu, potrzebę załatwienia spraw, zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w pomieszczeniu na parterze budynku.