Szkoły w Hruszniewie i Puczycach

Początki szkoły w Górkach sięgają początku lat 20. Ze względu na brak pomieszczenia w 1921 r. w Hruszniewie i 1923 r. w Puczycach – zorganizowano szkoły jednoklasowe. W Hruszniewie izbę szkolną i mieszkanie dla kierownika Kazimierza Banera wynajęto u Jana Gawrysiuka.

W roku szkolnym 1922/23 szkołę przekształcono w dwudziałową i przeniesiono do czworaka w Hruszniewie, gdzie nauka odbywała się do 1927 r.

W oddziale I oceniano następujące przedmioty:

  • Religie
  • Czytanie
  • Pisanie
  • Język polski
  • Rachunki w połączeniu z nauką o formach geometrycznych
  • Rysunki
  • Śpiew
  • Roboty ręczne

W oddziale II dochodziła przyroda i geografia, a w III historia.

Oceniano według czterostopniowej skali ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny. Co ciekawe oceniano też obyczaje (chwalebne, zadowalające, odpowiednie, nieodpowiednie) oraz pilność (zadawalająca, dostateczna, niejednostajna, wytrwała). Ponadto każdy uczeń otrzymywał ogólną ocenę postępów w nauce według skali ocen oraz porządku zewnętrznego (bardzo staranny, staranny, mniej staranny, niestaranny).

Od roku szkolnego 1924/25 do 1926/27 kierownikiem szkoły był Kazimierz Baner a nauczycielem Zofia Banerówna. W tym czasie szkoła licRok 1926/27 był ostatnim rokiem szkoły w Hruszniewie, a jej uczniowie przeszli do Dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Górkach.

Równolegle do szkoły Hruszniewie funkcjonowała też szkoła w Puczycach. W 1923 r. nauczanie zorganizowano budynku prywatnym, a jej kierownikiem i nauczycielem do roku szkolnego 1926/27 była Józefa Tworska. Szkoła należała do Lubelskiego Okręgu Szkolnego. W roku szkolnym 1927/28 puczycka jednoklasówka została zlikwidowana i włączona do szkoły w Górkach. Mieszkańcy Puczyc sprzeciwili się orzeczeniu Kuratorium w Lublinie i utrzymywali prywatna nauczycielkę jednak w październiku 1927 r. szkołę przeniesiono do Górek.

 

Podbudowa Szkoły w Górkach

W roku szkolnym 1925/26 Dozór Szkolny powołał Komitet Budowy szkoły w Górkach. Plan pod budowę szkoły przekazała hrabina Broel – Plater z Hruszniewa. Wtedy to ówczesny proboszcz ks. Wacław Gąska zaproponował, by szkołę wybudowano naprzeciw kościoła. Pomimo protestów kierownika szkoły w Hruszniewie Kazimierza Banrea działki zamieniono i przystąpiono do budowy szkoły. Dzięki staraniom władz i okolicznych mieszkańców dzieci już w roku szkolnym 1927/28 mogły podjąć naukę w szkolnym budynku Trzyklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Górkach o VI oddziałach.

 

Dlaczego Słowacki?

W 1927 r. marszałek Józef Piłsudski nakazał sprowadzić prochy wieszcza Juliusza Słowackiego z Paryża i pochować je w krypcie na Wawelu. Ponieważ był to też rok oddania do użytku nowego budynku szkoły w Górkach i władze oświatowe postanowiły, że będzie ona nosiła imię Juliusza Słowackiego. Był to bardzo uroczysty dzień w życiu szkoły z udziałem władz lokalnych i oświatowych. Kierownikiem szkoły został Kazimierz Baner. a nauczycielami Zofia i Piotr Hojdałowie.