GODZINY PRACY ŚWIETLICY:

Poniedziałek 7.00 – 9.00, 12.30 – 15.30

Wtorek 7.00 – 9.00, 11.30 -15.30

Środa 7.00 – 9.00, 11.30 -15.30

Czwartek 7.00 – 9.00, 12.30 – 15.30

Piątek 7.00 – 9.00, 11.30 -15.30

NAUCZYCIELE PEŁNIĄCY DYŻURY NA ŚWIETLICY:

Katarzyna Kulik, Joanna Trochimiuk, Izabela Chodiuk, Izabela Nazarewicz, Urszula Bartoszuk. Urszula Laszuk, Mirosława Jóźwiuk.

Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki własnej , zabawy i rekreacji.

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej , zabawy i rekreacji.
 2. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.
 3. Kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności.
 4. Rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej
 5. Upowszechnianie zasad kultury
 6. Zapoznawanie z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania czasu wolnego , przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie.
 7. Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.
 8. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem , logopedą.

Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w rocznym Planie pracy świetlicy szkolnej.

Obowiązki i prawa wychowanków świetlicy

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
 2. Zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce.
 3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
 5. Poszanowania wyposażenia świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,.
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Są to m.in.:

 • zajęcia plastyczno – techniczne, np.: rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, witraże na folii, decupaqe, stemplowanie, origami, wydzieranki, rzeźby z masy solnej i gliny, różnorodne prace i ozdoby z wykorzystaniem naturalnych surowców;
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne, np.: zabawy na placu zabaw, sali gimnastycznej, zabawy ruchowe w świetlicy;
 • zajęcia ruchowo – umuzykalniające;
 • zabawy i gry dydaktyczne, np.: gry matematyczne, zabawy z ortografią;
 • zajęcia tematyczne związane z kalendarzem, np.: Dzień Pluszowego Misia, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki;
 • zajęcia czytelnicze (bajki i opowiadania tematyczne dla dzieci);
 • zajęcia relaksacyjne.

Organizowane są również imprezy okolicznościowe, konkursy i kiermasze prac dzieci: Andrzejki, Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, Spotkanie przy choince, kiermasz świąteczny, spotkanie wielkanocne, Dzień Dziecka, itp.

Przygotowała Katarzyna Kulik